Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Woonzorgcentrum Ter Biest

Praktische informatie wzc Ter Biest


Wie kan in Ter Biest wonen?
Nederlandstalige Grimbergenaren vanaf 65 jaar die niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Voor de opname op de wachtlijst hanteert het OCMW als voorwaarde, dat u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Grimbergen en een beroep kunt doen op de dienstverlening van het OCMW Grimbergen.

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?
U vult een inschrijvingsformulier in en bezorgt dit aan wzc Ter Biest, Chrysantenlaan 50, 1850 Grimbergen.
Het inschrijvingsformulier en de 'aanvraag tot activering wachtlijst' kunt u hier downloaden of opvragen bij het OCMW.

Hoe verloopt de opnameregeling?
De opname gebeurt chronologisch volgens uw aanvraagdatum. We houden rekening met uw behoefte aan zorg en uw gezondheidstoestand. Als er een plaats vrijkomt voor uw specifieke zorgprofiel krijgt u bericht.

Bij een aanvraag dient u rekening te houden met een wachtlijst.
Het OCMW Grimbergen werkt met een actieve en een passieve wachtlijst.

• Wie komt op de actieve wachtlijst? De kandidaat die echt opgenomen wil worden, als we hem/haar bellen.   U vult hiervoor 'aanvraag tot activering wachtlijst' in. 
• Wie komt op de passieve wachtlijst? De kandidaat die zich preventief laat opschrijven. Een kandidaat op de wachtlijst kan steeds overstappen van de passieve naar de actieve wachtlijst door 'aanvraag tot activering wachtlijst'  in te vullen. Zijn/haar inschrijvingsdatum wordt dan ingeschoven op de actieve wachtlijst.


Dagprijs
De dagprijs voor een kamer bedraagt 51,56 euro. Echtparen betalen 96,76 euro.
De dagprijs wordt jaarlijks in januari geïndexeerd.

De dagprijs omvat de kosten voor verblijf, maaltijden, verpleegkundige zorgen, wassen van het linnen en ontspanningsmogelijkheden.
De kosten voor dokter, apotheker, pedicure, kapper worden afzonderlijk aangerekend.
Bij financiële problemen zoekt het OCMW samen met de betrokkenen naar een geschikte oplossing.

Huishoudelijk reglement en opnameverbintenis
Leven in een woonzorgcentrum is vooral samenleven met andere bewoners alsook omgaan met personeel. Elke bewoner ondertekent bij de opname de opnameovereenkomst en tekent voor ontvangst van de interne afsprakennota.
In de interne afsprakenota staan de wederzijdse rechten en plichten van de bewoners én het woonzorgcentrum.

Verzorging op maat
Een team van verpleging, verzorging, onderhoud, kiné, animatie, ergo, keuken, maatschappelijk werker staat in voor het welzijn van elke bewoner.

Huisarts
De bewoners kiezen hun eigen huisarts. We verwachten wel dat de huisarts de nodige informatie en richtlijnen voor medische begeleiding doorgeeft. Om een goede samenwerking te garanderen ondertekent de huisarts een reglement van inwendige orde.

Levenseinde
In Ter Biest omringen we de bewoners met zorg, warmte, respect en discretie. Ook tijdens de laatste levensfase voorzien we een optimale en deskundige zorg.

Verzorgde maaltijden
Ter Biest zorgt voor gezonde, afwisselende voeding die aangepast is aan de gezondheidstoestand van de bewoner en voldoet aan de door de arts voorgeschreven dieet. De maaltijden en dieetmaaltijden bereiden we vers in onze keuken en serveren we in de eetzaal:
• ontbijt: tussen 7.30 uur en 8 uur;
• middagmaal: om 11.20 uur soep en 11.40 uur warme maaltijd.
• om 14 uur is er koffie of thee;
• avondmaal: om 17 uur.

Vrijwilligers maken het verschil
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan er altijd iets meer in het woonzorgcentrum Ter Biest.

Animatie
De bewoners kunnen in wzc Ter Biest deelnemen aan afwisselende en aangepaste ontspanning. Deelname is niet verplicht. Een overzicht van de activiteiten staat op het animatiebord.

Huiskrant
Elke bewoner ontvangt de huiskrant 'Kriebels‘ met info over het reilen en zeilen in woonzorgcentrum Ter Biest.

Bezoek
Familie en vrienden zijn op elk moment welkom. Elke bewoner kan vrij bezoek ontvangen op zijn/haar kamer of in de cafetaria. Uit praktische overwegingen sluiten we de deuren van het woonzorgcentrum ‘s nachts tussen 20 uur en 8 uur. Indien nodig kan u de nachtbel gebruiken.

Cafetaria
De cafetaria is een gezellige ontmoetingsruimte. Bezoekers zijn alle dagen van 14 uur tot 17 uur welkom. Een aantal vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor het openhouden van de cafetaria.

Levensbeschouwing
Woonzorgcentrum Ter Biest respecteert de persoonlijke vrijheid en levensovertuiging van elke bewoner. Iedereen krijgt de kans om zijn/haar levensovertuiging te beleven.
De Rooms-katholieke dienstverlening in Ter Biest wordt behartigd door een aalmoezenier.

Kwaliteit
Het OCMW Grimbergen maakt werk van kwaliteitszorg. Zo waarborgt het OCMW dat het woonzorgcentrum waardevolle zorg op een hoogstaand niveau blijft verlenen aan de bewoners.
Erkende woonzorgcentra worden regelmatig geïnspecteerd door inspecteurs van diverse overheden.

Inspraak
De bewoners krijgen ruim de kans tot inspraak in de werking van de organisatie. Om de drie maanden organiseren we een gebruikersraad waarop elke bewoner en de familieleden welkom zijn. De gebruikersraad werkt aan kleine veranderingen om het leven van de bewoners in wzc Ter Biest aangenamer te maken.

Tip, melding of klacht
Elke bewoner, familielid en medewerker kan een tip, melding of klacht uiten over de hulp- en dienstverlening binnen woonzorgcentrum Ter Biest. De klachtenprocedure kan u verkrijgen bij het OCMW of consulteren op de website.

U kunt ook terecht bij de woonzorglijn: www.woonzorglijn.be – tel. 078 15 25 25

Meer informatie
Voor meer informatie, een bezoek of een aanvraag kunt u terecht bij:

Mevrouw Leen Van den Troost, directeur
Woonzorgcentrum Ter Biest
Chrysantenlaan 50
1850 Grimbergen

Tel. 02 269 28 46 (algemeen nummer)
Tel. 02 263 63 80 (rechtstreeks nummer)
terbiest@grimbergen.be

Hier vindt u de interne afsprakennota van het woonzorgcentrum Ter Biest.
Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Ter Biest