Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Coronavirus - besluiten burgemeester

Besluit van de burgemeester – 29 september 2020

Opheffen van het besluit van 3 augusutus "Bevel tot het invoeren van een mondmaskerverplichting in de zone rondom de Piereman".

 
Klik hier voor het besluit van de burgemeester in kwestie.

Besluit van de burgemeester – 3 augustus 2020

Bevel tot het invoeren van een mondmaskerverplichting in de zone rondom de Piereman - Aanpassing van het besluit van de burgemeester van 29 juli 2020.

 
Klik hier voor het besluit van de burgemeester in kwestie.

Besluit van de burgemeester – 29 juli 2020


Gelet op:

de stijging van het aantal besmettingen met COVID-19;
 
de vaststelling dat de controle op de uitvoering en handhaving van de maatregelen om COVID-19 tegen te gaan in de praktijk erg moeilijk uitvoerbaar is bij de evenementen en dan specifiek inzake:
o   het dragen van een mondmasker;
o   het respecteren van de social distance;
o   het deelnemen in de private bubbel van 5 en de uitgebreide bubbel van 10 (bijkomend met respect voor de maatregelen om COVID-19 tegen te gaan);

het feit dat er nood is aan een duidelijke beslissing die voor alle evenementen geldt ongeacht of deze van publieke dan wel private aard zijn en ongeacht of deze binnen of buiten doorgaan;   

het belang van de publieke veiligheid en de openbare gezondheid en om de verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan.

Op vraag van het college van burgemeester en schepenen, na advies van de provinciegouverneur, de gewestelijke gezondheidsdienst en de gemeentelijke noodplancoördinator, heeft de burgemeester beslist om
alle in- en outdoor evenementen, ongeacht of deze van publieke dan wel private aard zijn, af te gelasten dan wel te verbieden en dit vanaf donderdag 30 juli tem. 31 augustus 2020

Het gaat dan over (niet-limitatief):
Buurt- en familiefeesten (ongeacht of dit met catering gebeurt);
Kermissen;
Braderijen, rommelmarkten en brocantes;
Culturele voorstellingen;
Concerten;
 
 
Zomerkampen en –stages, educatieve workshops, georganiseerd door bijv. het Cultuurcentrum, vallen hier niet onder.


 
Klik hier voor het besluit van de burgemeester in kwestie.

Besluit van de burgemeester – 29 juli 2020


Gelet op:

  • de stijging van het aantal besmettingen met COVID-19, 
  • om verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan,
  • het belang van de publieke veiligheid en
  • de meldingen specifiek m.b.t. de omgeving Piereman waar er in en rond de omgeving van het skatepark veel mensen van alle leeftijden bijeenkomen en de social distance niet respecteren,

 
zal iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar in deze zone verplicht zijn de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof.  

Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
 
Personen die geen mondmasker dragen, worden niet toegelaten tot de zone.
 
De politie zal regelmatig controles uitvoeren en boetes uitschrijven indien nodig.
 
Dit besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke Facebookpagina en ter plaatse via affiches op A3 formaat.

 
Klik hier voor het besluit van de burgemeester in kwestie.

Besluit van de burgemeester – 22 juli 2020


Om verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan, het belang van de publieke veiligheid, de vraag van het publiek naar meer éénduidigheid en het stijgend aantal besmettingen van COVID-19, wordt iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof bij het bezoeken van publieke evenementen op het grondgebied Grimbergen, zoals (maar niet beperkt tot):

- markten en rommelmarkten;
- kermissen;
- braderieën, jaarmarkten;
- sportwedstrijden (bv. wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden);
- optredens.
 
Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Bij een consumptie ter plaatse (bv. in de cafetaria van de sporthal, aan een eetkraam, op een terras) gelden de vigerende coronamaatregelen voor de horeca.

Personen die geen mondmasker dragen, worden niet toegelaten tot het gebouw, de infrastructuur en/of het publieke evenement.

Bovenstaande beslissing sluit niet uit dat, in geval van moeilijkheden bij de handhaving van de openbare orde, het evenement wordt stilgelegd, naar de toekomst toe voor bepaalde duur wordt verboden, noch dat de betrokken gebouwen of infrastructuur onmiddellijk en voor bepaalde duur gesloten wordt.
 
De duur van deze maatregelen zal in geen geval deze van de federale fase m.b.t. het noodplan overstijgen.
 
De gezondheidssituatie wordt op regelmatige basis geëvalueerd. Dit betekent dat een terugkeer naar striktere of minder strikte maatregelen nooit uitgesloten is.
 
Klik hier voor het besluit van de burgemeester in kwestie.

Besluit van de wnd. burgemeester – 14 juli 2020


Gelet op de stijging van het aantal COVID-19 besmettingen besliste de wnd. burgemeester om:

Woonzorgcentra

- alle woonzorgcentra en collectieve voorzieningen te informeren voor een strikte toepassing van handhygiëne, een mondmasker- en bezoekersbeleid;
- te vragen om een verhoging van de hygiëne-controle op het personeel uit te voeren;
- geen versoepeling van de huidige, strenge maatregelen voor het woonzorgcentrum Ter Biest en het dienstencentrum Ter Borre toe te staan.


Kinderdagverblijven

- alle kinderdagverblijven te informeren voor een strikte toepassing van de geldende regels inzake kinderopvang en dan specifiek inzake handhygiëne en social distancing voor ouders;
- te vragen om een verhoging van de hygiëne-controle op het personeel uit te voeren.


Aan de politie te vragen om meer en frequente controles (sensibilisering en handhaving) uit te voeren en dan prioritair: 

winkels met voedingswaren (kleinhandel en grootwarenhuizen) sensibilisering en controle op hygiëne zoals het ontsmetten van winkelkarren alsook het dragen van een mondmasker door personeel én klanten;
- horeca: sensibilisering en controle op het naleven van het protocol specifiek voor de horeca en de voorwaarden vermeld in de FAQ van 11 juli 2020 en latere wijzigingen;
- op plaatsen waar mensen in grote(re) getallen bijeenkomen: sensibilisering en controle op het naleven van de afstandsregels.

Besluit burgemeester – 10 juli 2020


Klik hier voor het besluit van de burgemeester van 10 juli 2020: “COVID-19 – Bevel tot het dragen van een mondmasker”.Om verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan, is het dragen van een mondmasker verplicht:

- voor bezoekers van alle gemeentelijke gebouwen (incl. recyclageparken);
- voor bezoekers van alle gebouwen van het OCMW;
- voor het gemeente- en OCMW-personeel dat rechtstreeks in contact komt met externe bezoekers alsook bij het betreden, rondlopen in en verlaten van het de gemeentelijke en OCMW-gebouwen.

Besluit burgemeester – 4 mei 2020

Beslissing om het park Van Der Noot (Strombeek-Bever) te openen voor wandelingen en fysieke activiteiten. Recreatieve delen zoals de speeltuin blijven wel gesloten.
 
Wandelen in het park kan:
- alleen
- in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen (ook leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven)
- en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen
met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon
 
Het is verboden om in het park te gaan zitten, te picknicken of te zonnebaden.
 
Lees het volledige besluit HIER.

Besluit burgemeester - 21 april 2020

Besluit Burgemeester van 21 april 2020 – Maatregelen inzake de organisatie van de gemeente- en OCMW-raad ten gevolge van de COVID 19-pandemie gedurende de volledige periode van de federale fase - klik HIER.

Besluit burgemeester - 16 maart 2020

Het besluit van de burgemeester van 13 maart wordt ingetrokken - klik hier.

Besluit burgemeester - 13 maart 2020 - INGETROKKEN

Besluit burgemeester - 12 maart 2020

Bevel tot het nemen van nieuwe maatregelen in het woonzorgcentrum Ter Biest door COVID-19 - klik hier

Besluit burgemeester - 11 maart 2020

Bevel tot sluiting van het dienstencentrum Ter Borre COVID-19 van 12 maart t.e.m. 13 april 2020 - klik hier