Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Budget en meerjarenplan 2014-2019

Budget en meerjarenplan


PERSBERICHT (4/12/2013)

Grimbergse meerderheid stelt budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 voor

De meerderheid van Grimbergen stelt op de gemeenteraad van 19 december haar budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 voor. Een meerjarenplan dat, ondanks de slechte economische en financiële toestand, ambitieus is. Geen inkrimping van het personeelsbestand, behoud van de bestaande dienstverlening en een gevulde korf investeringen.

Er werd in eerste instantie geopteerd om samen met alle gemeentediensten een aantal accenten van efficiëntie en besparing uit te werken. Ook het zo realistisch mogelijk budgetteren (zo kort mogelijk bij de reële uitgaven aanleunend) was een oefening die hen gevraagd werd.

Zo werd er bijvoorbeeld vastgesteld dat de huidige tarieven voor het gebruik van de sportinfrastructuur zeer ver verwijderd staan van de exploitatiekosten hiervan. Samen met de sportraad werd een nieuw tariefreglement opgesteld dat streeft naar een betere dekking van de onkosten van verwarming, verlichting en water door de sportverenigingen voor binnen- én buitenvelden. De aanpassing van de tarieven zal stapsgewijs worden doorgezet doorheen de planningsperiode.

Aan OCMW, politie, de VZW Cultuurcentrum en de VZW Heemschut wordt voortaan gevraagd om binnen een welbepaalde enveloppe te budgetteren. Aan hen om de ter beschikking gestelde geldmiddelen zo efficiënt mogelijk te benutten zonder de basis-dienstverlening in het gedrang te brengen.

Ondanks al deze inspanningen bleek het nodig om de onroerende voorheffing en de personenbelasting licht te verhogen om het financieel plaatje rond te krijgen : de onroerende voorheffing stijgt van 775 naar 900 opcentiemen (nog altijd bij de 20 laagsten van de 308 Vlaamse gemeenten), de aanslagvoet voor de personenbelasting gaat van 6,5 naar 6,8% (gemiddelde voor Vlaanderen in 2013 : 7,18%).

Een grove analyse van de exploitatieuitgaven (totaal 2014 = 44 miljoen euro) geeft voor een aantal specifieke uitgavengroepen de volgende cijfers :

Overdrachten (OCMW, politie, VZW‘s,brandweer) 12.800.000
Algemene diensten 10.610.000
Onderwijs 6.360.000
Sport 3.500.000
Huisvuil 2.600.000
Onderhoud gemeentelijk patrimonium en wegenis 1.950.000
Intresten op leningen 1.900.000
Milieu en rioleringen 1.020.000
Jeugd, welzijn, kinderopvang 800.000
Bibliotheek 760.000
Economie, cultuur, toerisme 420.000
Informatica 365.000

Wat de investeringen betreft, wordt de totale uitgave tijdens de planningsperiode geschat op 64,5 miljoen euro. 

Met dit budget gaan we onder andere:
- het masterplan Strombeek-Bever vorm geven (uitbouw school 't Villegastje, nieuw onderkomen voor de bibliotheek en het OCMW, parkeerproblematiek, aanpak toren CC)
- waterzuivering verder aanpakken (Tangebeekcollector met aanpak van verschillende wegen in het centrum van Strombeek-Bever, heraanleg van riolering en wegenis Brusselsesteenweg, Beiaardlaan, Lagesteenweg…)
- erosiebestrijding en waterbuffering verderzetten (Potaarde, Molenveld)
- voor een verhoging van de energie-efficiëntie van de gemeentelijke gebouwen, de toename van het gebruik van hernieuwbare energie en de vermindering van de CO2-uitstoot van het gemeentelijk autopark door overschakeling op elektrische wagens en voertuigen op aardgas
- op de Verbrande Brug zorgen voor heraanleg wegenis en vernieuwd circulatieplan
- capaciteitsuitbreiding onderwijs verwezenlijken (Strombeek-Bever, Beigem)
- een multi-functionele ontmoetingsplek voor jongeren inrichten
- ons bouwkundig erfgoed in stand houden of heropbouwen (vliegtuigloodsen, Charleroyhoeve, schuur Liermolen, restauratie beiaardkabine)
- het herwaarderingsplan van de Maalbeekvallei en de inrichting van het domein Ter Tomme uitvoeren
- de kinderopvang verder uitbouwen
- digitale infoportieken aankopen.

Kortom, deze meerderheid voert uit wat er in haar beleidsnota staat.

Meer details over de geplande investeringen en acties uit het prioritair beleid:

Budget - Beleidsdoelstellingennota

Meerjarenplan - Beleidsverlden per beleidsdomein